Η εταιρεία

Μορφή εταιρείας

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995,  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, για τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, συντήρηση, εξοπλισμό και εκμετάλλευση της Εγνατίας οδού και των οδικών αξόνων που την εξυπηρετούν καθώς και άλλων έργων εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας που της ανατέθηκε με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων,  ενώ με την υπ΄ αρ. 195/27-10-2011 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β’ 2501) περιήλθε στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», το δικαίωμα για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου και τριών καθέτων αξόνων.

Η Εταιρεία είχε υπαχθεί το 2010 στον ν. 3429/05 περί ΔΕΚΟ (άρθρ. 1 παρ. 1α του ν. 3899/2010), προσφάτως, όμως, εξαιρέθηκε από αυτόν [άρθρο 321, παρ.13 του ν. 4072/12 (Α’ 86)] και ήδη προωθούνται οι διαδικασίες λειτουργίας κατά τον κ.ν. 2190.       

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ευέλικτο σχήμα με ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στην αποκέντρωση της διοίκησης των δημόσιων έργων, τόσο σε τομεακό όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο. Αποτελεί, επίσης, την αιχμή στην προσπάθεια αναβάθμισης του τρόπου παραγωγής δημοσίων έργων, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του κόστους κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. Στην αναβάθμιση αυτή, μεταξύ των άλλων, συμβάλλουν:

          -   η επιδιωκόμενη υψηλή ποιότητα και πληρότητα των μελετών

          -   η καλή προετοιμασία των συμβατικών όρων κατασκευής έργων

          -   η εφαρμογή δομημένου και πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

          -   η χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης των έργων

          -   η πολυετής εμπειρία του δυναμικού της εταιρείας

 

Διοίκηση

 Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής :

Πρόεδρος :

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ

Δ/νουσα Σύμβουλος:

ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΟΥ

Αντιπρόεδρος:

ΜΥΡΤΩ ΠΑΥΛΟΥΔΗ

 Μέλη :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ

 

Δομή

Η διάρθρωση και η στελέχωση της Εταιρείας αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμα το οποίο εγκρίνεται από το Δ.Σ. Η τελευταία αναδιάρθρωσή του εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2013. Η συνοπτική οργανωτική δομή της Εταιρείας είναι η ακόλουθη.

Κύλιση στην Αρχή